VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodnej spoločnosti VERACONS s.r.o.

 1. Výklad pojmov

Na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumejú:

 • VOP – tieto Všeobecné obchodné podmienky
 • Predávajúci – obchodná spoločnosť VERACONS s.r.o. so sídlom Šípová 57/1, 949 01, Nitra, IČO: 50 404 601, zápis: OR OS Nitra, Odd.: Sro, Vložka č. 412609/N, mail: [email protected]
 • Tovar – všetok sortiment, ktorý predávajúci sprístupňuje, uvádza na trh a predáva v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti
 • Neštandardný tovar – tovar, ktorý nie je súčasťou obvyklého sortimentu predávajúceho
 • Kupujúci – osoba konajúca v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti (ďalej na účely týchto VOP len „obchodník“) alebo spotrebiteľ
 • Obchodník – fyzická alebo právnická osoba, ktorá odplatne nadobúda od predávajúceho tovar v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti alebo orgán verejnej správy/iná verejnoprávna inštitúcia konajúca v rámci zabezpečovania potrieb verejného záujmu alebo vlastnej prevádzky
 • Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá nadobúda odplatne od predávajúceho tovar pre svoju osobnú spotrebu
 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Obchodná spoločnosť VERACONS s.r.o. sa v rámci výkonu podnikateľskej činnosti zaoberá maloobchodným a veľkoobchodným predajom najmä farieb a príslušenstva („tovaru“).
 3. Tieto VOP sa stávajú súčasťou každej kúpnej zmluvy. Kupujúci prejavuje súhlas s týmito VOP okamihom uzavretia kúpnej zmluvy.
 4. Tieto VOP majú prednosť pred ústnymi, telefonickými alebo inými dojednaniami vykonanými v inej ako písomnej forme. Informácie poskytnuté alebo vykonané zamestnancami predávajúceho alebo inými ním poverenými osobami sú nezáväzné pre obidve zmluvné strany až do času, kým nie sú predávajúcim výslovne písomne potvrdené. Akékoľvek dojednania odlišné od týchto VOP sú pre predávajúceho záväzné len vtedy, ak sú z jeho strany písomne a výslovne potvrdené osobami oprávnenými za predávajúceho konať.
 • Platnosť podmienok, uzatvorenie kúpnej zmluvy
 1. Tieto VOP sa bez výnimky aplikujú na všetky práva a povinnosti zmluvných strán z kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu. Tieto VOP zaväzujú obidve zmluvné strany počnúc okamihom uzavretia kúpnej zmluvy.
 2. Ústna kúpna zmluva sa považuje za uzavretú okamihom akceptácie ponuky predávajúceho zo strany kupujúceho.
 3. Písomná kúpna zmluva sa považuje za uzavretú okamihom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
 4. Práva a povinnosti zmluvných strán z kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 5. Práva a povinnosti zmluvných strán z kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a obchodníkom sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

 1. Objednanie tovaru
 2. Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom zadania požiadavky cez e-shop predávajúceho zriadeného na internetovej stránke veneziadecori.sk.
 3. Na účely eliminácie odchýlok v dodávaných odtieňoch farieb predávajúci odporúča pred vykonaním objednávky farby objednať katalóg farieb v listinnom vyhotovení s aplikáciami reálnych náterov.
 4. Predávajúci môže bez vplyvu na platnosť kúpnej zmluvy prijať aj objednávku vyhotovenú inak ako podľa bodu 1 tohto článku, má však právo na požadovanie písomnej alebo elektronickej objednávky, ktorá sa pre kupujúceho stáva záväznou od momentu jej prijatia predávajúcim. Predávajúci nie je povinný objednávku prijať.

 

 1. Dodacie podmienky
 2. Predávajúci sa v rámci objektívnych možností vždy snaží dodržať dodacie lehoty, dodáva tovar v najkratšej možnej dobe. Dodacia lehota sa počíta odo dňa potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho.
 3. Predávajúci dodáva objednaný tovar po prijatí objednávky, najneskôr do 21 pracovných dní, v závislosti, či v konkrétnom prípade ide o tovarovú položku na sklade, alebo ju predávajúci objednáva od dodávateľa. Tovar na sklade predávajúci dodáva kupujúcemu najneskôr do 5 pracovných dní.
 4. V prípade vzniku objektívnej prekážky dodať tovar v lehote podľa bodu 2 tohto článku VOP predávajúci o takej prekážke, dôvodoch a príčine omeškania s dodaním bez meškania informuje kupujúceho a dohodne s ním ďalší postup.
 5. Ak objednaný tovar nie je možné dodať vôbec, o predmetnej skutočnosti predávajúci kupujúceho bez meškania upozorní, v takom prípade sa kúpna zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany nie sú ďalej viazané objednávkou. V prípade, ak kupujúci poskytol predávajúcemu zálohu na kúpnu cenu tovaru, má voči predávajúcemu nárok na jej vrátenie. Žiadne ďalšie nároky zmluvným stranám z takto zrušenej zmluvy nevznikajú.
 6. Objednaný tovar predávajúci dodáva jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho na adresu oznámenú kupujúcim v objednávke. Náklady na dopravu a dodanie tovaru znáša kupujúci. O ich výške je kupujúci vopred informovaný predávajúcim v potvrdení objednávky.
 7. Predávajúci má právo vyžadovať, aby kupujúci ihneď po prevzatí tovaru podpísal doklad o prevzatí. Podpisom dokladu o prevzatí kupujúci potvrdzuje prevzatie kompletného a správneho tovaru bez zjavných chýb.
 8. Pokiaľ sa kupujúci dostane do omeškania s prevzatím tovaru predávajúci má nárok dodatočne vyúčtovať kupujúcemu účelne vynaložené náklady spojené so skladovaním a opakovanou dodávkou tovaru, prípadne ďalšie súvisiace náklady.

 

 1. Kúpna cena, splatnosť
 2. Za dodaný tovar je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu určenú podľa cenníka predávajúceho platného v čase prijatia objednávky.
 3. Aktuálny platný cenník predávajúceho je voľne prístupný k nahliadnutiu pri každej tovarovej položke v online shope v rámci internetovej stránky predávajúceho.
 4. V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté náklady na dopravu tovaru, ktoré sú kupujúcemu vyúčtované v súlade s bodom 5 článku V. týchto VOP podľa cenníka dopravcu alebo podľa aktuálne platného cenníka predávajúceho.
 5. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu individuálne zľavy z kúpnej ceny. Na poskytnutie individuálnej zľavy nie je právny nárok.
 6. Kupujúci hradí kúpnu cenu vopred prostredníctvom technických funkcionalít e-shopu.

 

 • Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na tovare
 1. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho až dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom jeho prevzatia.
 2. Ak z akéhokoľvek dôvodu dôjde k dodaniu tovaru kupujúcemu pred úplným zaplatením kúpnej ceny, predávajúci zostáva výlučným vlastníkom tovaru až do úplného splnenia všetkých záväzkov zo strany kupujúceho.

 

 • Zodpovednosť za vady, záručné podmienky, ukončenie zmluvy
 1. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase.
 2. Predávajúci nezodpovedá za rozdiely/odchýlky v odtieni farby objednanej kupujúcim výlučne na podklade on-line vzorkovníka (bez predchádzajúcej objednávky listinného katalógu s aplikáciami reálnych náterov podľa bodu 2 článku IV.).
 3. Záručná doba končí dátumom minimálnej trvanlivosti uvedeným na obale každej jednotlivej položky tovaru.
 4. Kupujúci je povinný prezrieť tovar ihneď po prechode nebezpečenstva škody na tovare. Ak zmluva určuje odoslanie tovaru predávajúcim, môže sa prehliadka odložiť až do doby, keď je tovar dopravený do miesta určenia. Ak je však tovar smerovaný počas prepravy do iného miesta určenia alebo ho kupujúci znova odosiela bez toho, aby mal kupujúci možnosť primeranú povahe tovaru si ho prezrieť, a v čase uzavretia zmluvy predávajúci vedel alebo musel vedieť o možnosti takej zmeny miesta určenia alebo takého opätovného odoslania, prehliadka sa môže odložiť až do doby, keď je tovar dopravený do nového miesta určenia.
 5. V prípade dodania tovaru zmluvným dopravcom je kupujúci povinný nedodanie tovaru, nekompletnosť a zjavné chyby tovaru vytknúť predávajúcemu písomnou formou s presným popisom reklamovaných chýb a uplatňovaných nárokov do dvanástej hodiny pracovného dňa nasledujúceho po odoslaní tovaru predávajúcim, inak platí domnienka, že tovar bol dodaný kompletne a bez zjavných chýb tak, ako ho predávajúci kupujúcemu odoslal.
 6. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.
 7. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
 8. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 9. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých kusov, okamihom prevzatia posledného kusu,
 10. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 11. Ak ďalej nie je uvedené inak, spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru podľa bodu 5 tohto článku VOP. Formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí prílohu týchto VOP.
 12. Právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 7 tohto článku VOP nepatrí obchodníkovi.
 13. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy (ustanovenie bodu 7 tohto článku je vylúčené) v nasledovných prípadoch:
 14. tovaru zhotoveného/ vo vonkajšom vyhotovení podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyhotoveného na mieru (najmä farba namiešaná na odtieň podľa individuálnych požiadaviek spotrebiteľa) alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 15. tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 16. tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 17. tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
 18. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku VOP u predávajúceho jednoznačným vyhlásením v listinnej podobe, v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, alebo prostredníctvom formulára, ktorý je prílohou týchto VOP.
 19. Lehota na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľa sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 6 tohto článku VOP.
 20. Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 21. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim.

 

 1. Reklamácie – obchodníci
 2. Reklamáciu je možné uplatniť u predávajúceho v listinnej podobe, v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, alebo prostredníctvom formulára, ktorý je prílohou týchto VOP. Podmienkou pre riadne uplatnenie reklamácie tovaru je predloženie reklamovaného tovaru spolu s nadobúdacími dokladmi predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na vybavovanie reklamácií.
 3. O prijatí reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie.
 4. Nároky kupujúceho voči predávajúcemu na plnenie zo zodpovednosti za vady sú vylúčené najmä v nasledujúcich prípadoch:
 5. ak vada vznikla vada v príčinnej súvislosti s neodborným zaobchádzaním s tovarom (najmä nesprávnym skladovaním) alebo mechanickým poškodením obalu tovaru,
 6. tovar bol zmiešaný s iným tovarom.
 7. Pôvod reklamovanej vady posúdi predávajúci alebo osoba ním poverená na vybavovanie reklamácií. V prípade potreby zložitejšieho skúmania stavu tovaru má predávajúci právo dať preskúmať reklamovaný tovar súdnemu znalcovi. Záver súdneho znalca a správa o výsledku posúdenia výrobcom sú pre obe strany záväzné. Náklady na znalecké skúmanie v prípade oprávnenej reklamácie znáša predávajúci, v prípade neoprávnenej reklamácie kupujúci.
 8. Predávajúci prijatú reklamáciu vybaví zamietnutím v prípadoch podľa bodu 3 tohto článku, úplným alebo čiastočným uznaním.
 9. V prípade úplného uznania reklamácie plnenie predávajúceho zo zodpovednosti za vady spočíva podľa výberu kupujúceho buď v bezplatnej výmene vadného tovaru za bezvadný alebo vrátení kúpnej ceny.
 10. V prípade, ak vada tovaru vznikla spolu zavinením kupujúceho, predávajúci vybaví reklamáciu čiastočným uznaním. V takom prípade plnenie predávajúceho zo zodpovednosti za vady je čiastočné podľa miery zavinenia kupujúceho.
 11. Na vrátenie tovaru mimo reklamačného konania nie je právny nárok. Na prípady vzájomnej dohody o vrátení tovaru sa použijú ustanovenia tohto článku VOP.
 12. Vrátený tovar musí byť opatrený priloženou sprievodkou na formulári predávajúceho. Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru aj bez udania dôvodu, pokiaľ sa nejedná o vrátenie tovaru z predaja upravené príslušným právnym predpisom.
 13. Podmienkou akceptácie žiadosti kupujúceho o vrátenie tovaru zo strany predávajúceho je bezchybný stav a kompletnosť tovaru, t. j. stav zodpovedajúci stavu pri jeho dodaní, vrátane pôvodného obalu.

 

 1. Reklamácie – spotrebitelia
 2. Reklamáciu je možné uplatniť u predávajúceho u predávajúceho v listinnej podobe, v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, alebo prostredníctvom formulára, ktorý je prílohou týchto VOP. Podmienkou pre riadne uplatnenie reklamácie tovaru je predloženie reklamovaného tovaru spolu s nadobúdacími dokladmi predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na vybavovanie reklamácií.
 3. O prijatí reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie.
 4. Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania nasledovnými spôsobmi:
 5. výmenou vadného tovaru za bezvadný,
 6. vrátením kúpnej ceny tovaru,
 7. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 8. písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.
 9. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv podľa bodu 3 tohto článku VOP uplatňuje, určí spôsob vybavenia reklamácie podľa bodu 3 tohto článku VOP ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 10. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 11. Reklamačné konanie v otázkach, ktoré neupravujú tieto VOP sa v závislosti od formy uzavretej zmluvy a druhu záväzkového vzťahu riadi ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 1. Spory
 2. Príslušnosť súdov pre všetky súdne spory medzi zmluvnými stranami sa riadi ustanoveniami zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok.

 

 • Záverečné ustanovenia
 1. Prijatím týchto VOP sa rušia všetky predchádzajúce znenia VOP.

V Nitre dňa 13.8.2020

PRÍLOHA č. 1 VOP

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA

NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy (okrem prípadov podľa článku VIII. bod 10 VOP)

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru v súlade s VOP. V rámci uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom). Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 1. Účinky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru (kompletného, v nepoškodenom a pôvodnom obale – podmienka účinného odstúpenia od zmluvy) späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho povahy a vlastností.